Kor-Kai.com

การศึกษาแบบบูรณาการ ให้ประโยชน์กับเด็กมากกว่าที่คิด

ระบบ การศึกษาแบบบูรณาการ ให้ประโยชน์มากกว่าที่คิด

                การศึกษาไม่ว่าจะยุคสมัยไหน ก็ยังเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อเด็กทุกคน เปรียบเสมือนเป็นพื้นฐานของชีวิต ซึ่งเมื่อก่อนการศึกษามักจะเน้นศึกษาแนววิชาการเพียงอย่างเดียว อาจจะทำให้ไม่เหมาะสมกับพื้นฐานเด็กทุกคน จนอาจจะทำให้เด็กเกิดความเครียดสะสมในการเรียน ไม่มีความสุขได้ แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปก็ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับเด็กแต่ละคนมากขึ้นกลายเป็น ซึ่งจะมีทั้งแบบแนววิชาการเช่นเดิม หรือจะเป็น การศึกษาแบบบูรณาการ ที่เน้นประยุกต์การเรียนให้เข้ากับเด็กแต่ละคน ซึ่งก็เป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองได้เลือกแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมเด็กๆ

รูปแบบการศึกษาแบบบูรณาการ

                การศึกษาแบบบูรณาการ เป็นการศึกษาที่ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการศึกษาที่จัดตามความสนใจ ความต้องการในการเรียนรู้ รวมถึงความสามารถของเด็กแต่ละคนให้เชื่อมโยงกับการศึกษาแนววิชาการเน้นให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกถึงความเป็นตัวเองมากที่สุด ทำให้เด็กมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านสติปัญญา ทักษะ และจิตใจ แต่ละคนสามารถช่วยเหลือตนเอง พร้อมกับแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ดีกว่าในด้านการดำเนินชีวิตจริง

ลักษณะของการศึกษาแบบบูรณาการ มีดังต่อไปนี้

  1. การบูรณาการเชิงเนื้อหาสาระ เน้นให้เด็กใช้ความเชื่อมโยงจากหัวข้อเล็ก ไปจนถึงหัวข้อใหญ่ได้
  2. การบูรณาการเชิงวิธีการ โดยจะให้ค้นหาข้อมูลด้วยตนเองหรือ ทำกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความคิด เช่น การอภิปราย การโต้วาที เป็นต้น
  3. การบูรณาการความรู้กับกระบวนการเรียน เป็นการสอนให้มีกระบวนการคิด การแก้ปัญหา รวมถึงการสร้างความคิดแบบรวบยอด
  4. การบูรณาการความรู้  ความคิด  กับคุณธรรม เป็นการให้ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม
  5. การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติ เน้นให้เด็กได้ศึกษาโดยผ่านการปฏิบัติและการทดลองไปด้วย
  6. การบูรณาการความรู้ในโรงเรียนกับชีวิตจริงของนักเรียน ต้องแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เรียนไปสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งจะทำให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน
รูปแบบ การศึกษาแบบบูรณาการ แนวทางการศึกษาที่ดี

                จะเห็นได้ว่า การศึกษาแบบบูรณาการ เป็นการแสดงให้เห็นว่า วิชาการกับการใช้ชีวิตประจำวันเป็นสิ่งต้องอยู่ควบคู่กันไป เพื่อเรียนรู้ พัฒนา พร้อมกับนำมาประยุกต์ใช้ ยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาแนวนี้ทำให้เข้าถึงกับเด็กแต่ละคนมากว่า เพราะเป็นการสอนเน้นตามความชอบและ ความสนใจของเด็ก เพื่อให้เด็กทุกคนนำความรู้ ความสามารถมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามทุกวันนี้การศึกษาแบบบูรณาการก็ยังมีขีดจำกัดอยู่มาก เพราะในสังคมไทยยังมีค่านิยมเรื่องการศึกษาที่เน้นวิชาการอยู่มาก ดังนั้นเด็กที่เรียนแนวบูรณาการอาจจะกลายเป็นเด็กที่ไม่ได้เก่งทางวิชาการที่สุด แต่จะเก่งในด้านการใช้ชีวิตด้วยตนเองมากกว่า และค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูง

ติดตามบทความ การศีกษา ข่าวการศึกษาไทย เคล็ดลับการสอบ  ข่าวสารราชการ ได้ที่นี้

แนวทางการศึกษาที่ดี การศึกษาฟินแลนด์ ไม่เน้นให้เด็กเรียนหนัก