Kor-Kai.com

ประวัติศาสตร์ มีองค์ประกอบที่ควรรู้

ประวัติศาสตร์

วิชา ประวัติศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องราวของสังคม และเหตุการณ์ของมนุษย์ในอดีต เป็นการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้อนาคตได้รับประสบการณ์ และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข และมีความชอบธรรม มีองค์ประกอบของวิชาประติศาสตร์ เว็บข้อมูล สอบ กพ การศึกษาไทย สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ประวัติศาสตร์ รวย

การศึกษาวิชา ประวัติศาสตร์

เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องราวในอดีตของสังคมมนุษย์ เป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต ที่ส่งผลถึงปัจจุบัน แบะจะต้องต่อเนื่องไปในอนาคต ที่สังคมมนุษย์เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ต้องมีความเปลี่ยนแปลงขึ้น ทั้งดี และร้าย เช่น  เรื่องสงครามอาณาจักรล้านนา ในยุคสมัยของพญามังราย จนกระทั่งถึงช่วงสมัยของพญากือนา ต่างก็นับถือพุทธศาสนาเช่นกัน แต่ก็มีความสัมพันที่ไม่สู้จะดีนัก เนื่องจากมีการแก่งแย่งความเป็นใหญ่ซึ่งกันและกัน สืบทอดมาปัจจุบัน ที่มนุษย์ยังไม่ลืม มีการอธิบายประวัติศาสตร์ ได้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับผู้ที่ทำการาอธิบาย ดังนั้นผู้ศึกษา หรือผู้อ่านจึงต้องใช้วิจรณาญานให้ดี เพราะความถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับผู้เขียนว่ามีอคติ หรืออยู่ฝ่ายไหน ประวัติศาสตร์ที่ดีต้องมีหลักฐาน และจดบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

ประวัติศาสตร์ สนุก

ประวัติศาสตร์ไทย มีผู้รู้ได้บอกไว้ว่าเริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัย

ประเทศไทย เป็นชาติที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน มีอนาจักรที่เป็นเอกราชและมีประชากรที่อยู่ภายใต้การปกครองของผู้เป็นใหญ่เป็นผู้นำที่เรียกว่ากษัตริย์มาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ที่มีกษัตริย์ให้การปกครองในระบอบพ่อกับลูก ดังตัวอย่างที่มีการเรียกชื่อกษัตริย์ในสมัยนั้นว่า พ่อ ต่อมารในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช มีความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ปกครองที่ได้รับการยกให้เป็นเทพที่มาจากสวรรค์ จึงได้มีการเรียกว่าพระเจ้านำหน้า กรุงศีอยุธยาเป็นอาณาจักรมานาน 417 ปี มีการทำสงครามหลายครั้ง ในที่สุดได้เสียกรุงศรี ฯ เป็นครั้งที่ 2 ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูได้ จึงได้ย้ายราชธานีไปอยู่ที่กรุงธนบุรี มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียว เมื่อกรุงธนบุรีได้เสื่อมไป มีการาย้ายกรุงใหม่มาอยู่ที่บางกอก หรือกรุงเทพ เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า กรุงรัตนโกสินทร์ มีการปกครองด้วยรัฐธรรมนูญ ในระบอบประชาธิปไตย และเจริญรุ่งเรื่องมาจนถึงทุกวันนี้