Kor-Kai.com

โทษของกฎหมาย ระหว่าง โทษปรับทางอาญา VS โทษปรับทางปกครอง

โทษของกฎหมาย ระหว่าง โทษปรับทางอาญา VS โทษปรับทางปกครอง

            อันว่ากฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้ดินแดนใด กลายเป็นดินแดนที่สมบูรณ์ เพราะอำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศนั้น ประกอบไปด้วยสามส่วน นั้นก็คือ อำนาจนิติบัญญัติ(การออกกฎหมาย) อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ ซึ่งหากประเทศใดไม่มีการกำหนดกฎหมายเอาไว้ชัดเจนแล้ว ใครกระทำอะไรก็ได้ก็กลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน และคงไม่เป็นประเทศอยู่ได้ ซึ่งกฎหมายเมื่อตราขึ้นมาแล้วก็ต้องมีโทษตามมาเพื่อใช้ลงโทษคนที่กระทำผิดกฎหมาย ซึ่ง โทษของกฎหมาย นั้นมีหลายแบบ แต่ที่ในเมืองไทยเราที่รู้จักกันดี จะประกอบไปด้วยสองแบบคือโทษทางอาญา และโทษทางปกครอง

โทษของกฎหมาย นั้นมีหลายแบบ แต่ที่ในเมืองไทยเราที่รู้จักกันดี จะประกอบไปด้วยสองแบบคือโทษทางอาญา และโทษทางปกครอง

โทษของกฎหมายที่ความรู้

          โทษของกฎหมาย นั้นก็คือโทษที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าหากกระทำความผิดตามกฎหมายนี้จะเป็นความผิดทางอาญา ที่มีทั้งโทษปรับและจำคุก ซึ่งคำว่าโทษอาญานี้ไม่ใช่เพียงแค่กำหนดในประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น แต่กฎหมายอื่นใดที่ถูกมองว่าเป็นการกระทำผิดรายแรงถึงขั้นขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีต่อบ้านเมือง ด้วยเหตุนี้เอง โทษจึงมีทั้งการจำคุกและโทษปรับ นอกจากนี้ยังมี ริบทรัพย์สิน กักขัง และโทษสูงสุดอย่างประหารชีวิต จากนั้นก็มาถึงโทษอีกแนวทางนั้นก็คือโทษทางปกครองที่มาจากกฎหมายปกครอง กฎหมายปกครองหรือกฎหมายมหาชนนั้นจะเป็นกฎหมายลักษณะเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองและกำหนดหน้าที่ต่างๆเช่นพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่กำหนดให้ผู้ที่ต้องการจะก่อสร้างอาคารจะต้องขออนุญาตหรือแจ้งการก่อสร้างไปยังเจ้าพนักงานท้องที่ที่ดูแลที่บริเวณนั้น  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้การเปิดกิจการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องขออนุญาตก่อนหากไม่ดำเนินการย่อมมีค่าปรับตามมา เป็นต้น ซึ่งโทษปรับตามกฎหมายประเภทนี้เราเรียกกันว่าโทษปรับทางปกครอง

 โทษของกฎหมาย นั้นก็คือโทษที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าหากกระทำความผิดตามกฎหมายนี้จะเป็นความผิดทางอาญา ที่มีทั้งโทษปรับและจำคุก ซึ่งคำว่าโทษอาญานี้ไม่ใช่เพียงแค่กำหนดในประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น

            ข้อแตกต่าง โทษของกฎหมาย อีกอย่างหนึ่งก็คือโทษปรับทางอาญานั้น จะต้องดำเนินการโดยการนำเรื่องแจ้งการกระทำความผิดต่อเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อทำการพิจารณากำหนดโทษปรับทางกฎหมายอาญา ซึ่งเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย และผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้กระทำความผิด ได้ยินยอมเสียค่าปรับตามจำนวนดังกล่าวให้เงินเข้าสู่คลังของแผ่นดิน คดีก็จะสิ้นสุดลงตรงนั้น แต่ถ้าหากไม่ยอมชำระเบี้ยปรับก็จะขึ้นสู่ศาลต่อไปตามกระบวนการวิธีการพิจารณาคดีอาญา  แต่ในขณะเดียวกันโทษปรับทาง    กฎหมายปกครองหากว่าผู้ถูกกำหนดโทษปรับได้รับทราบคำสั่งให้ชำระเบี้ยปรับแล้วไม่พอใจกับผลการพิจารณาดังกล่าวก็จะต้องอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาตามกฎหมายที่ตนถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด   หากผลการพิจารณาอุทธรณ์ไม่เป็นที่พอใจก็จะต้องทำ พ.ศ. 2542  เพื่อให้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ชำระเบี้ยปรับทางปกครองดังกล่าว

ติดตามบทความ การศีกษา เคล็ดลับการสอบ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ข่าวการศึกษา ความรู้ดีๆ ได้ที่นี้