Home School

การเรียนแบบโฮมสคูล ส่งผลดีและผลเสียอย่างไรบ้าง

การเรียนแบบโฮมสคูล มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง

โฮมสคูล ถือว่าเป็นทางเลือกทางการศึกษาที่ในปัจจุบันที่ผู้คนส่วนมากเริ่มให้ความสนใจ เนื่องจากหลาย ๆ ปัจจัยไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการหมดความเชื่อมั่นทางระบบการศึกษาจากทางโรงเรียน หรือปัญหาทางระยะทางการเข้าเรียนตามสถานที่ต่าง ๆ และปัจจัยในด้านต่าง ๆ ดังนั้นบทความนี้จะขอนำเสนอถึงข้อดี และข้อเสียของ การเรียนแบบโฮมสคูล เพื่อเป็นตัวช่วยในการเลือกตัดสินใจก่อนที่ผู้ปกครองจะพาเด็ก ๆ เข้าระบบโฮมสคูล ดังต่อไปนี้ ข้อดีและข้อเสียของการเรียนแบบโฮมสคูล ข้อดี – การเรียนแบบโฮมสคูล คือ เด็ก ๆ จะมีโอกาสได้ศึกษาความรู้ที่ตนเองชอบได้อย่างลึกซึ้ง และยังสามารถช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างตรงจุด ตรงตามความถนัดของเด็ก ๆ ซึ่งเด็ก ๆ จะสามารถศึกษาความรู้ได้ตลอดเวลา เพราะไม่มีการปิดภาคเรียนเฉกเช่นตามระบบการศึกษาจากโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะเมื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตที่แท้จริง จะไม่มีการปิดเทอม หรือเปิดเทอม เด็ก ๆ จะได้ทราบถึงหลักความเป็นจริงในการใช้ชีวิต และเด็ก ๆ จะได้รับการดูแลจากผู้ปกครองอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้สามารถตัดปัญหาที่จะขึ้นภายในโรงเรียนอย่างตามข่าวสารต่าง ๆ ที่เคยได้ทราบนั่นเอง ส่วนที่สำคัญคือ เด็ก ๆ จะสามารถกล้าที่จะศึกษา…

เรียนแบบโฮมสคูล การเรียนแนวใหม่

เรียนแบบโฮมสคูล การเรียนแนวใหม่ผู้ปกครองทุกคนควรรู้

เรียนแบบโฮมสคูล เป็นอีกหนึ่งระบบการเรียนการสอนที่ถือว่า เป็นอิสระทางการศึกษาอย่างแท้จริง เพราะผู้ปกครองนั้นสามารถกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างอิสระเสรี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้ ความสามารถให้กับเด็ก ๆ ได้ตรงตามความถนัด ซึ่งจะส่งผลให้เด็ก ๆ นั้นมีการเรียนรู้ หรือพัฒนาการที่ไวขึ้นจากการเรียนในสิ่งที่สนใจนั่นเอง แต่ก่อนที่จะพาเด็ก ๆ เรียนแบบโฮมสคูลนั้น ผู้ปกครองจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม และขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้าระบบโฮมสคูลดังต่อไปนี้ แนวทางเพื่อเข้าระบบการเรียนแบบโฮมสคูล 1. ผู้ปกครองที่จะสามารถทำเรียนแบบโฮมสคูลให้กับลูกที่บ้าน ผู้ปกครองจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 2. ผู้ปกครองต้องเตรียมความพร้อม โดยการศึกษาข้อมูลด้านระดับความรู้ หรือพัฒนาการของลูกน้อย รวมถึงสิ่งที่ลูกสนใจเป็นพิเศษ 3. หลังจากมั่นใจแล้วว่าเด็กนั้นจะเข้าระบบเรียนแบบโฮมสคูล ผู้ปกครองต้องทำการยื่นขอข้อมูล และระเบียบการจากสำนักเขตในพื้นที่ เพื่อทำหลักสูตรการเรียนการสอนของลูก หรือแผนการสอนทั่วไปนั่นเอง 4. เด็ก ๆ จะได้รับการประเมินผลก่อนว่าจะผ่านเข้าสู่ระบบเรียนแบบโฮมสคูลได้หรือไม่ ซึ่งถ้าเด็ก ๆ ไม่ผ่านการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางสำนักงานเขตจะทำการให้เวลาซ่อมเสริม เพื่อเข้ารับการประเมินอีกครั้ง 5. เมื่อเด็ก ๆ…

Home School

Home School ทางเลือกใหม่ของการศึกษาในยุคปัจจุบัน

Home School ทางเลือกใหม่ของการศึกษาในยุคปัจจุบัน ในปัจจุบันระบบการศึกษาไทยได้ถูกกล่าวถึงในหลากหลายแง่มุม แต่แง่มุมหลักที่มีการกล่าวถึงนั่นคือ เรื่องประสิทธิภาพของการศึกษาในระบบสถานที่ หรือโรงเรียนนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับทราบมานั้น หรือจากประสบการณ์โดยตรงของผู้ที่ผ่านระบบการศึกษาจากห้องเรียนมา จึงทำให้มีการตระหนักถึงรูปแบบการศึกษาอย่าง Home School มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ ทั้งหลายนั้นสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ Home Schoolคืออะไร Home Schoolหรือ การศึกษาจากที่บ้านนั้น ชื่อก็กล่าวได้อย่างตรงตัวอยู่แล้ว ว่าเป็นระบบการเรียนการสอน ที่เกิดขึ้นภายในบ้าน โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีผู้ปกครองเป็นครูผู้สอน หรือสามารถมีครูพิเศษที่เชี่ยวชาญในหลักสูตรต่าง ๆ มาทำการเรียนการสอนภายในบ้านได้เช่นกัน ซึ่งหลักสูตรการศึกษาภายในบ้านนั้น สามารถเลือกสอนได้อย่างเสรีตามความต้องการ หรือความสนใจของเด็ก โดยจะเป็นการเน้นให้เด็กนั้นได้เรียนรู้ หรือศึกษาสิ่งต่าง ๆ ที่ในห้องเรียนนั้นไม่มี การเรียนแบบ Home Schoolถึงแม้จะแลดูเหมือนเป็นการเรียนตามใจชอบ แต่แท้จริงแล้วการศึกษาแบบนี้มีการแบ่งระดับการเรียนการสอนตามระบบการศึกษาทั่วไป ที่จะมีตั้งแต่ระดับ อนุบาล, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา แต่ระดับอนุปริญญานั้นยังไม่มีการปล่อยระบบการศึกษาแบบ Home Schoolและอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า ถึงแม้จะเห็นว่าการศึกษาแบบนี้เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นความชอบของเด็กโดยเฉพาะ เหมือนกับไม่ได้รับความรู้ด้านวิชาการเสียเท่าไหร่…