โฮมสคูลการเรียนแนวใหม่.

เรียนแบบโฮมสคูล การเรียนแนวใหม่

เรียนแบบโฮมสคูล การเรียนแนวใหม่ผู้ปกครองทุกคนควรรู้

เรียนแบบโฮมสคูล เป็นอีกหนึ่งระบบการเรียนการสอนที่ถือว่า เป็นอิสระทางการศึกษาอย่างแท้จริง เพราะผู้ปกครองนั้นสามารถกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างอิสระเสรี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้ ความสามารถให้กับเด็ก ๆ ได้ตรงตามความถนัด ซึ่งจะส่งผลให้เด็ก ๆ นั้นมีการเรียนรู้ หรือพัฒนาการที่ไวขึ้นจากการเรียนในสิ่งที่สนใจนั่นเอง แต่ก่อนที่จะพาเด็ก ๆ เรียนแบบโฮมสคูลนั้น ผู้ปกครองจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม และขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้าระบบโฮมสคูลดังต่อไปนี้ แนวทางเพื่อเข้าระบบการเรียนแบบโฮมสคูล 1. ผู้ปกครองที่จะสามารถทำเรียนแบบโฮมสคูลให้กับลูกที่บ้าน ผู้ปกครองจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 2. ผู้ปกครองต้องเตรียมความพร้อม โดยการศึกษาข้อมูลด้านระดับความรู้ หรือพัฒนาการของลูกน้อย รวมถึงสิ่งที่ลูกสนใจเป็นพิเศษ 3. หลังจากมั่นใจแล้วว่าเด็กนั้นจะเข้าระบบเรียนแบบโฮมสคูล ผู้ปกครองต้องทำการยื่นขอข้อมูล และระเบียบการจากสำนักเขตในพื้นที่ เพื่อทำหลักสูตรการเรียนการสอนของลูก หรือแผนการสอนทั่วไปนั่นเอง 4. เด็ก ๆ จะได้รับการประเมินผลก่อนว่าจะผ่านเข้าสู่ระบบเรียนแบบโฮมสคูลได้หรือไม่ ซึ่งถ้าเด็ก ๆ ไม่ผ่านการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางสำนักงานเขตจะทำการให้เวลาซ่อมเสริม เพื่อเข้ารับการประเมินอีกครั้ง 5. เมื่อเด็ก ๆ…