รูปแบบการศึกษาแบบบูรณาการ

ระบบ การศึกษาแบบบูรณาการ ให้ประโยชน์มากกว่าที่คิด

การศึกษาแบบบูรณาการ ให้ประโยชน์กับเด็กมากกว่าที่คิด

                การศึกษาไม่ว่าจะยุคสมัยไหน ก็ยังเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อเด็กทุกคน เปรียบเสมือนเป็นพื้นฐานของชีวิต ซึ่งเมื่อก่อนการศึกษามักจะเน้นศึกษาแนววิชาการเพียงอย่างเดียว อาจจะทำให้ไม่เหมาะสมกับพื้นฐานเด็กทุกคน จนอาจจะทำให้เด็กเกิดความเครียดสะสมในการเรียน ไม่มีความสุขได้ แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปก็ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับเด็กแต่ละคนมากขึ้นกลายเป็น ซึ่งจะมีทั้งแบบแนววิชาการเช่นเดิม หรือจะเป็น การศึกษาแบบบูรณาการ ที่เน้นประยุกต์การเรียนให้เข้ากับเด็กแต่ละคน ซึ่งก็เป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองได้เลือกแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมเด็กๆ รูปแบบการศึกษาแบบบูรณาการ                 การศึกษาแบบบูรณาการ เป็นการศึกษาที่ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการศึกษาที่จัดตามความสนใจ ความต้องการในการเรียนรู้ รวมถึงความสามารถของเด็กแต่ละคนให้เชื่อมโยงกับการศึกษาแนววิชาการเน้นให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกถึงความเป็นตัวเองมากที่สุด ทำให้เด็กมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านสติปัญญา ทักษะ และจิตใจ แต่ละคนสามารถช่วยเหลือตนเอง พร้อมกับแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ดีกว่าในด้านการดำเนินชีวิตจริง ลักษณะของการศึกษาแบบบูรณาการ มีดังต่อไปนี้ การบูรณาการเชิงเนื้อหาสาระ เน้นให้เด็กใช้ความเชื่อมโยงจากหัวข้อเล็ก ไปจนถึงหัวข้อใหญ่ได้ การบูรณาการเชิงวิธีการ โดยจะให้ค้นหาข้อมูลด้วยตนเองหรือ ทำกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความคิด เช่น การอภิปราย การโต้วาที เป็นต้น การบูรณาการความรู้กับกระบวนการเรียน เป็นการสอนให้มีกระบวนการคิด การแก้ปัญหา รวมถึงการสร้างความคิดแบบรวบยอด การบูรณาการความรู้  ความคิด  กับคุณธรรม เป็นการให้ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติ…