บทบาทของคุณครู

บทบาทของคุณครู มีทำหน้าที่ และมีปัจจัย อะไรต่อนักเรียนบ้าง ?

บทบาทของคุณครู มีทำหน้าที่ และมีปัจจัย อะไรต่อนักเรียนบ้าง ?

               คุณครู เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นักเรียนรู้สึกอยากมาโรงเรียน หรือไม่อยากมาโรงเรียน และรู้สึกว่าอยากเรียนหนังสือที่โรงเรียนหรือไม่ ซึ่งนอกจากคุณครู มีหน้าที่ในการสอนหนังสือ ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนแล้วนั้น คุณครูก็ยังจะต้องมีการสอนคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทต่างๆในแก่เด็กๆอีกด้วย แต่ใน บทบาทของคุณครู บางท่านก็มีท่าทีที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กๆ จนทำให้เด็กนักเรียนรู้สึกไม่ชอบ ไม่มีความสุขในการมาโรงเรียน จนทำให้เด็กบางคนอาจจะมีการแสดงกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมต่อคุณครูได้ บทบาทของคุณครูที่มีอิทธิพลต่อเด็กนักเรียน                ในปัจจุบันเรามักจะเห็นข่าวที่เกี่ยวกับครูและนักเรียนในแง่ที่ไม่ดี เช่น ครูข่มขืนนักเรียน ครูเหยียดนักเรียนที่เป็นเพศที่สาม หรือครูที่ทำร้ายร่างกายนักเรียน เป็นต้น ซึ่งข่าวเหล่านี้อาจจะทำให้ผู้ปกครองมีความเป็นห่วงในการที่จะส่งลูกหลานไปโรงเรียน และถ้าหากนักเรียนเป็นผู้ฟังหรือติดตามข่าวสารด้วยตนเอง จะยิ่งทำให้นักเรียนและเด็กๆมีความหวาดกลัวในการไปโรงเรียนมากยิ่งขึ้นด้วย อีกทั้ง บทบาทของคุณครู ที่ไม่ดีนั้น อาจจะเป็นภัยต่อสังคมอีกด้วย เพราะคุณครูก็เป็นคนๆหนึ่งที่จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย แต่ด้วยหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบที่มีต่อเด็กนักเรียน การเป็นคุณครูจึงไม่สามารถที่จะเป็นกันได้อย่างง่ายดาย ในความเป็นจริงแล้วนั้นคุณครูมีทั้งที่เป็นคนดีและไม่ดี แต่อยากให้ทางโรงเรียนมีความเข้มงวดในการรับคุณครูเพื่อมาสอนในโรงเรียนต่างๆมากกว่าเดิม เพื่อให้โรงเรียนนั้นมีความปลอดภัย เหมาะสำหรับเป็นที่สร้างเสริมและพัฒนาให้แก่เด็กๆ เยาวชนให้เติบโตไปเป็นคนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีในสังคม และเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่เคยได้กล่าวๆกันไว้เมื่อก่อน                การเป็นคุณครู ควรจะอยากเป็น อยากประกอบอาชีพนี้จริงๆ รู้สึกถึงจิตวิญญาณของความเป็นครู ไม่ใช่เพียงแค่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนได้ ก็มาเป็นคุณครูแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมหัน…