ตัวชี้วัด

เมื่อ “อาบน้ำร้อนมาก่อน” ไม่ใช่ตัวชี้วัดเสมอไป ในปัจจุบัน!

เมื่อ “อาบน้ำร้อนมาก่อน” ไม่ใช่ตัวชี้วัดเสมอไป ในปัจจุบัน!

หลายคนได้ยินคำว่า ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่เพราะ อาบน้ำร้อนมาก่อน แน่นอนว่าก็ต้องยึดหลักเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามครรลองครองธรรม  จนในปัจจุบันได้เห็นแนวคิดสมัยใหม่อย่างชัดเจน  ไม่ว่าจะเยาวชน  หรือคนที่อยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็น Generation ใดก็ตาม  ที่ยังเป็นข้อถกเถียงในโลก  Pantip  และ Social  Media  ซึ่งเป็นแนวคิดที่น่านำเป็นแนวการศึกษาใหม่เลยทีเดียว ความหมายของคำว่า อาบน้ำร้อนมาก่อน คืออะไร จะเห็นได้ว่าจากการศึกษา คำว่า  อาบน้ำร้อนมาก่อน แปลว่า เกิดก่อนผ่านประสบการณ์มาก่อน  แน่นอนว่าการนำประสบการณ์จากผู้ใหญ่มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  ก็เป็นเรื่องที่ดีและน่าเป็นสิ่งที่เรียนรู้  แต่ยังมีข้อถกเถียงตามสื่อต่างๆ  พบว่าการอาบน้ำร้อนไม่ได้แปลว่าทุกคนจะรู้ผิดชอบชั่วดีกันทุกคน  และใช้ไม่ได้กับโลกทุกสมัยเท่าใดนัก ทั้งนี้ อาบน้ำร้อนมาก่อนอาจจะไม่ได้ถูกต้อง  100%  เท่าใดนัก  แต่ต้องดูในมุมมองทางจิตวิทยา  ซึ่งจะมองในเรื่องโครงสร้างของบุคลิกภาพในอันดับแรก  ซึ่งมีอิทธิพลมากในหลายๆ Generation อย่างมาก  ไม่ว่าจะเกิดในช่วงยุคไหนก็ตาม  ซึ่งจะแบ่งเป็นข้อๆ ว่า อิด (Id) เป็นแรงขับทางกายในด้านต่างๆ  ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด  จะเรียกว่าสันดานดิบก็ไม่เชิงนัก  จากการศึกษาระบุว่าอิดเกิดจากภาวะไร้สำนึก  มีได้ทั้งกิเลส  ตัณหา  โทสะ  โลภะ  และโมหะ …