ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันของไทย ในปัจจุบัน

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันของไทย ในปัจจุบัน

               เด็กๆทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน แต่ในปัจจุบันนั้นเรามักจะเห็นถึง ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนนอกเมืองและโรงเรียนในเมืองอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่ในประเทศก็ว่าได้ การศึกษาในประเทศไทยนั้นมีข้อกำหนดหรือกฎหมายให้ศึกษาในขั้นพื้นฐานคือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ในปัจจุบันเด็กจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าถึงการศึกษาเลยแม้แต่น้อย สาเหตุจากหลายประการ เช่น ฐานะทางบ้าน ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ ขาดโอกาสในการศึกษา อยู่ไกลจากพื้นที่การศึกษา เป็นต้น ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในปัจจุบันของประเทศไทย                ในประเทศที่พัฒนาแล้วการศึกษาในทุกพื้นที่จะมีความเท่าเทียมกัน โดยในขั้นพื้นฐานนั้น จะมีประสิทธิภาพและคุณภาพของการศึกษา แต่ถ้าหากต้องการสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่มากกว่าก็อาจจะอยู่ในส่วนของโรงเรียนสังกัดเอกชน แต่โดยพื้นฐานแล้วการศึกษานั้น จะต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากพอที่จะทำให้เด็กๆมีความรู้ ความสามารถและสามารถนำความรู้ ความสามารถเหล่านั้นไปใช้ชีวิตในอนาคตได้ดี ซึ่งแตกต่างอย่างมากกับในประเทศไทย ที่ในแต่ละพื้นที่ แต่ละโรงเรียนจะเห็นได้ว่ามี ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีการเรียนการสอนที่ไม่เท่าเทียมกัน เช่น หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน คอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนต่างๆ เป็นต้น บางโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทุกคน ทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และสามารถเข้าใจในสิ่งต่างๆได้โดยไม่จำกัด แต่ในบางโรงเรียนสิ่งอำนวยความสะดวกบางประการไม่เพียงพอหรือบางครั้งอาจจะไม่มีเลยก็ว่าได้ ซึ่งทำให้เด็กๆไม่สามารถเรียนรู้ได้ เช่น คอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะโลกได้เปลี่ยนแปลงไปในทางเทคโนโลยีมากขึ้น โรงเรียนในเมืองอาจจะมีจำนวนของคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทุกคน แต่ในโรงเรียนนอกเมืองนั้น ไม่เพียงพอเลย บางครั้งคอมพิวเตอร์จำนวน 1…