Kor-Kai.com

การส่งเสริม พัฒนาการทางสมอง ทั้ง 5 ด้านง่าย ๆ ที่คุณครูไม่ควรพลาด

การส่งเสริม พัฒนาการทางสมอง ทั้ง 5 ด้านง่าย ๆ ที่คุณครูไม่ควรพลาด

               คำว่า “คุณครู” ไม่ได้มีหน้าที่สอนศิษย์ให้เข้าใจในเนื้อหาสาระหรือเป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์อย่างเดียว ทว่าความเป็นครูที่ดี ควรเสริมสร้างพัฒนาการในทุก ๆ ด้านของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากนักเรียนไทยใช้เวลาในการอยู่โรงเรียนมากกว่าอยู่บ้าน ใช้ชีวิตทั้งหมดของวันไปกับการเรียน การทำรายงาน การทำการบ้าน เป็นต้น ดังนั้นผู้ปกครองจึงไว้วางใจคุณครู หน้าที่ของครูจริง ๆ แล้วต้องสร้างเด็กทุกคนให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคมได้ โดยไม่มีการแบ่งชนชั้น นักเรียนทุกคนต้องได้รับการเอาใส่ใจและสั่งสอนที่ทุกคน ซึ่ง พัฒนาการทางสมอง ทั้ง 5 ด้านจึงเป็นพื้นฐานของการรับความรู้ที่คุณครูควรพัฒนา ดังนี้

พัฒนาการทางสมอง 5 ด้านให้กับเด็กๆ นักเรียน

พัฒนาการทางสมอง 5 ด้านให้กับเด็กๆ นักเรียน

  1. ด้านวิชาการและการมีวินัย ซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานอยู่แล้วที่คุณครูทุกคนต้องปฏิบัติ คือ การสอนหนังสือนักเรียนให้ได้ประสิทธิภาพรวมถึงสร้างระเบียบวินัยในนักเรียน สำคัญ! เป้าหมายของการเรียนไม่ได้เรียนเพื่อรู้อย่างเดียว ต้องเรียนเพื่อนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง
  2. ด้านการสังเคราะห์ เป็นด้านที่เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่ถนัด ดังนั้นคุณครูต้องเร่ง พัฒนาการทางสมองในส่วนของสังเคราะห์ หากเด็กนักเรียนแยกแยะเรื่องราวต่าง ๆ ไม่ได้ ถือว่าคุณครูไม่ประสบความสำเร็จในการสอนนั้นเอง
  3. ด้านสารสนเทศ เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีมีผลต่อการตัวผู้เรียนสูง หากไม่สอนให้นักเรียนเสพสื่ออย่างถูกต้องอาจส่งผลให้นักเรียนหลงผิดได้ เช่น ในการดูสินค้าทางอินเทอร์เน็ต คุณครูควรสอนให้เด็กซื้อสินค้าอย่างไร…? ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ เป็นต้น อย่าสอนให้นักเรียนหลีกหนีปัญหาแต่จงสอนให้นักเรียนก้าวเข้าปัญหาและแก้ไขอย่างถูกวิธี
  4. ด้านสร้างสรรค์ ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะมีความคิดและจินตนาการเป็นของทุกคนเองอยู่แล้ว ดังนั้นคุณครูจึงมีหน้าที่ส่งเสริมให้ความคิดในสมองของนักเรียนออกมาเป็นรูปธรรมที่งดงามให้ได้
  5. ด้านจริยธรรม พัฒนาการทางสมอง ด้านดังกล่าวถือว่าสำคัญมาก ๆ นักเรียนที่เก่งยังไม่เพียงพอ ต้องทั้งเก่งและดีถือว่าเป็นบุคคลที่คุณภาพ 100% คำว่า “เก่ง” ของแต่ละคนแตกต่างกัน ครูจำเป็นต้องศึกษานักเรียนรายบุคคลแล้วผลักดันความเก่งที่โดดเด่นนั้นออกมา
พัฒนาการทางสมอง ให้กับเด็กนักเรียน อยู่เป็นประจำ ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างเช่นกัน ที่คุณครูทุกคนควรมอบให้กับเด็กนักเรียนทุกๆ คน

การเป็นครูที่ดีควรตั้งเป้าหมายของการสอนนักเรียนด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูนะคะ ดังนั้นการส่งเสริม พัฒนาการทางสมอง ให้กับเด็กนักเรียน อยู่เป็นประจำ ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างเช่นกัน ที่คุณครูทุกคนควรมอบให้กับเด็กนักเรียนทุกๆ คน

ติดตามบทความ การศีกษาและการเรียนรู้ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ข่าวราชการ ข่าวการสอบราชการ ได้ที่นี้

แนะนำ 5 เทคนิคทำอย่างไร? ถึงจะทำให้ เด็กมีความกล้า และมั่นใจในตนเอง