Kor-Kai.com

เมื่อ “อาบน้ำร้อนมาก่อน” ไม่ใช่ตัวชี้วัดเสมอไป ในปัจจุบัน!

เมื่อ “อาบน้ำร้อนมาก่อน” ไม่ใช่ตัวชี้วัดเสมอไป ในปัจจุบัน!

หลายคนได้ยินคำว่า ต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่เพราะ อาบน้ำร้อนมาก่อน แน่นอนว่าก็ต้องยึดหลักเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามครรลองครองธรรม  จนในปัจจุบันได้เห็นแนวคิดสมัยใหม่อย่างชัดเจน  ไม่ว่าจะเยาวชน  หรือคนที่อยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็น Generation ใดก็ตาม  ที่ยังเป็นข้อถกเถียงในโลก  Pantip  และ Social  Media  ซึ่งเป็นแนวคิดที่น่านำเป็นแนวการศึกษาใหม่เลยทีเดียว

ความหมายของคำว่า อาบน้ำร้อนมาก่อน คืออะไร

จะเห็นได้ว่าจากการศึกษา คำว่า  อาบน้ำร้อนมาก่อน แปลว่า เกิดก่อนผ่านประสบการณ์มาก่อน  แน่นอนว่าการนำประสบการณ์จากผู้ใหญ่มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  ก็เป็นเรื่องที่ดีและน่าเป็นสิ่งที่เรียนรู้  แต่ยังมีข้อถกเถียงตามสื่อต่างๆ  พบว่าการอาบน้ำร้อนไม่ได้แปลว่าทุกคนจะรู้ผิดชอบชั่วดีกันทุกคน  และใช้ไม่ได้กับโลกทุกสมัยเท่าใดนัก

ทั้งนี้ อาบน้ำร้อนมาก่อนอาจจะไม่ได้ถูกต้อง  100%  เท่าใดนัก  แต่ต้องดูในมุมมองทางจิตวิทยา  ซึ่งจะมองในเรื่องโครงสร้างของบุคลิกภาพในอันดับแรก  ซึ่งมีอิทธิพลมากในหลายๆ Generation อย่างมาก  ไม่ว่าจะเกิดในช่วงยุคไหนก็ตาม  ซึ่งจะแบ่งเป็นข้อๆ ว่า

  • อิด (Id) เป็นแรงขับทางกายในด้านต่างๆ  ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด  จะเรียกว่าสันดานดิบก็ไม่เชิงนัก  จากการศึกษาระบุว่าอิดเกิดจากภาวะไร้สำนึก  มีได้ทั้งกิเลส  ตัณหา  โทสะ  โลภะ  และโมหะ  ซึ่งเป็นโดยสัญชาตญาณของมนุษย์  เราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น “หลักการแห่งความพอใจ”  ซึ่งในข้อนี้จะไม่มีอะไรมาขัดเกลาเลย  เป็นนิสัยโดยกำเนิดล้วนๆ
  • อีโก้ (Ego) เรียกได้ว่ามาเพื่อจัดการกับอิดอีกที  เป็นส่วนที่เกี่ยวข้อง  การเรียนรู้  ความรู้สึกนึกคิด  จากการเรียนรู้และประสบการณ์สั่งสมไม่ว่าจะประสบการณ์ชีวิต  หรือประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอื่น  ซึ่งในข้อนี้เรียกว่าแนวคิดหรือวิสัยแห่งความเป็นจริง (Realistic Thinking)
  • ซูเปอร์อีโก้ (Superego) เป็นตัวระหว่างกลาง  มาเพื่อควบคุมระหว่างอิดกับอีโก้  ให้รู้สึกยับยั้งชั่งใจได้  จะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการศึกษาทางด้านจริยธรรม  ศีลธรรม  ระเบียบประเพณีของสังคม  ไม่ได้ปฏิบัติตามจิตของอิด  อีโก้ได้ทุกอย่าง

ซึ่งในเรื่องการ อาบน้ำร้อนมาก่อนนั้น ต้องขึ้นอยู่กับโครงสร้างบุคลิกภาพนั้นว่าเป็นทั้งสามข้อ  หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง  ไม่ใช่เพียงเพราะใช้ความอาวุโสข่มเท่านั้น  เป็นเรื่องที่ควรแยกแยะในเรื่องผิดชอบชั่วดีได้มากพอสมควร

ความหมายของคำว่า อาบน้ำร้อนมาก่อน คืออะไร

เมื่อได้เห็นการศึกษาในทฤษฎีนี้แล้ว  จะสรุปได้ว่า  การอาบน้ำร้อนจะต้องอยู่บนพื้นฐานของซูเปอร์อีโก้  เพราะเป็นตัวกลางในการควบคุมนิสัยในด้านดีและด้านไม่ดี  กับสิ่งที่เรียนรู้รอบตัวจนเป็นบุคลิกภาพคนๆ หนึ่ง  จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการรู้ผิดชอบชั่วดี  การรับผิดชอบต่อตนเองและคนรอบข้าง  รวมทั้งการรู้จักเข้าใจโลกอย่างแท้จริงด้วย

ติดตามบทความ การศึกษา การศีกษาไทย การศึกษาต่างประเทศ ข่าวการศึกษา เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ได้ที่นี้