Kor-Kai.com

การศึกษาไม่ตอบโจทย์แรงงานไทย ทำให้เกิดปัญหาการว่างงานสูงขึ้น

การศึกษาไม่ตอบโจทย์แรงงานไทย ทำให้เกิดปัญหาการว่างงานสูงขึ้น

                    ในปี พ.ศ.2562 มีการคาดการณ์ว่า การว่างงานของแรงงานไทย มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปัญหาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาและการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิตอล และอีกหนึ่งส่วนคือเรื่องของ การศึกษาไม่ตอบโจทย์แรงงานไทย ซึ่งความต้องการแรงงานในอีก 5 ปีข้างหน้านั้น ต้องการแรงงานในภาคบริการที่มีทักษะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิตอลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอย่างมาก แต่ยังคงขาดแคลนแรงงานที่มาจากระดับอาชีวศึกษา จำนวน 200,00 คน ระดับปริญญาตรี จำนวน 200,000 คน และระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 8,000 คน

การศึกษาไม่ตอบโจทย์แรงงานไทย ทำให้เกิดการว่างงานสูง

               จากผลสำรวจกรมแรงงานไทย ช่วงเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ที่เรียนจบระดับปริญญาตรีของไทย มีผู้ว่างงานจำนวนกว่า 130,000 คน ส่วนใหญ่อยู่ในสายสังคมศาสตร์และบางส่วนขาดทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะทางด้านไอที การใช้โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น รวมทั้งทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ ซึ่ง 3 ทักษะนี้ เป็นทักษะที่มีความจำเป็นและตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด และนี่เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า การศึกษาไม่ตอบโจทย์แรงงานไทย มีความไม่สอดคล้องทางกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ

               ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่เปิดรับการลงทุนจากต่างชาติ มีการตั้งโรงงานการผลิต แรงงานไทยบางส่วนเดิมเคยใช้ทักษะ ศักยภาพความสามารถของตนเองในการทำงาน แต่ปัจจุบันแรงงานเหล่านี้ถูกปรับทักษะไปทำงานส่วนอื่นที่ไม่ได้พัฒนาทักษะ ศักยภาพ รวมทั้งแรงงานบางส่วนถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการผลิตที่รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้การรับแรงงานเข้าทำงานนั้นน้อยลงเป็นจำนวนครึ่งต่อครึ่ง

               นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบได้ว่า มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย หลายแห่งที่มีการผลิตแรงงานไทยออกมานั้น มีการพัฒนาและปรับตัวช้า ทำให้มีการยกเลิกบางสาขาวิชาที่มีส่วนความเกี่ยวข้องกับงบประมาณการศึกษาและไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบกับเรื่อง ที่เกิดขึ้น ทำให้ส่งผลให้แรงงานที่เรียนจบการศึกษามีจำนวนการว่างงานเพิ่มมากขึ้น ทำให้ภาคการศึกษาของรัฐและภาคการศึกษาของเอกชน สถาบันการอุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสภาวิชาชีพและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา การศึกษาไม่ตอบโจทย์แรงงานไทย เหล่านี้ เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี

ติดตามบทความ การศีกษาไทย เคล็ดลับการอ่านหนังสือ การสอบ ข่าวการศึกษา ได้ที่นี้

แนะนำ “นักศึกษาจบใหม่” อยากมีงานทำ ต้องดูปัจจัยอะไรบ้าง มาดูกัน !!