Kor-Kai.com

เกาะรั้ว “โรงเรียนนานาชาติ” สถานศึกษาระดับอินเตอร์ ของไทย

เกาะรั้ว โรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย

            อาจมีคนเคยสงสัยว่า โรงเรียนนานาชาติคืออะไร ต่างจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาของไทยอย่างไรบ้าง วันนี้จะชวนคุณไปเกาะรั้วสถานศึกษาที่เรียกว่าโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยโรงเรียนนานาชาติก็คือสถานศึกษาที่ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนหลากหลายเชื้อชาติ ในแถบเอเชียอาคเนย์ ข้อมูลจากสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยระบุว่า  ปี 2560 โรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทยขยายตัวเติบโตมากที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 18-20 ซึ่งถือว่าโตแบบก้าวกระโดด โดยมีจำนวนสถานศึกษามากกว่า 175 แห่ง จำนวนครู 7,200 คน และมีโรงเรียนนานาชาติในสัดส่วนสองในสามที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ

การเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ

           โรงเรียนนานาชาติในบ้านเรา แบ่งออกเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่

            1.หลักสูตรแห่งสหราชอาณาจักร อังกฤษ และเวลส์  (UK) จัดการศึกษาภาคบังคับในกลุ่มอายุ 5-16 ปี และใช้เวลาสองปีสำหรับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น มีวิชาบังคับอย่างน้อย 3 วิชาคือ อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นอกนั้นคือวิชาเลือก ใช้ข้อสอบสากลร่วมกันทั่วโลก (เด็กไทยนิยมเรียนมากที่สุด)

           2.หลักสูตรระบบอเมริกัน (US) ใช้ระบบการเรียนการสอนของตนเองอิงมาตรฐานระดับรัฐ และระดับชาติ ส่วนใหญ่จัดการวัดผลภายในเพื่อให้นักเรียนสะสมหน่วยกิตครบถ้วนตามระบบการศึกษาแบบอเมริกัน (เด็กไทยนิยมเรียนเป็นอันดับ 2)

            3.หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB) เป็นหลักสูตรที่เป็นอิสระจากนโยบายของชาติใดชาติหนึ่ง จัดการศึกษาให้เด็กอายุ 3-19 ปี และอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพขององค์กร IBO   

            4.หลักสูตรนานาชาติประเทศต่างๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามระบบการศึกษาของแต่ละประเทศ เช่น เยอรมนี แคนาดา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เป็นต้น

 โรงเรียนนานาชาติ ภายในประเทศไทย

            เหตุผลที่ผู้ปกครองชาวไทยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนใน โรงเรียนนานาชาติ แม้มีค่าใช้จ่าย ที่สูงมากกว่าโรงเรียนทั่วๆไป หลายต่อหลายเท่า เนื่องจากเหตุผลหลายข้อ เช่น คุณภาพหลักสูตรมีความเป็นมาตรฐานทั้งไทยและต่างประเทศ, มีสายสัมพันธ์กับสถานศึกษายอดนิยมในต่างประเทศ, การเดินทางสะดวก, ครูผู้สอนพร้อมช่วยเหลือนักเรียนทุกเรื่อง, ความพร้อมของสถานศึกษาด้านอุปกรณ์และสภาพแวดล้อม รวมทั้งจุดเด่นของการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กคิดและวิเคราะห์หาเหตุผลมากกว่าการท่องจำ นอกจากนี้ ก็คือบรรยากาศในโรงเรียนนานาชาติที่มีครูและนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเหล่านี้ทำให้เด็กได้เรียนรู้และมีพัฒนาการที่ดีด้านภาษา อย่างไรก็ดี ต้องนับว่ากระแสความนิยมสถานศึกษาแบบ โรงเรียนนานาชาติ ได้มีส่วนทำให้โรงเรียนทั่วไปบางแห่งได้พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนโดยเน้นเรื่องภาษาต่างประเทศให้มากขึ้น โดยมีค่าเล่าเรียนที่ต่ำกว่าโรงเรียนนานาชาติด้วย นับว่าเป็นปรากฏการณ์ด้านบวกในแวดวงการศึกษาไทย

ติดตามบทความ การศีกษาไทย เคล็ดลับการสอบ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ข่าวการศึกษา ได้ที่นี้