Kor-Kai.com

เปรียบเทียบระดับชั้น การศึกษาไทยกับอเมริกา เพื่อเป็นข้อมูลที่ดีและเข้าใจถูกต้อง

การศึกษาไทยกับอเมริกา เพื่อเป็นข้อมูลที่ดีและเข้าใจถูกต้อง

หลาย ๆ คนเคยสงสัยกันไหมว่าระดับชั้นการศึกษาของไทย ถ้านำไปเปรียบเทียบกับการเรียนที่อเมริกา ที่เราเคยได้ยินกันมากว่า เกรด 7 เกรด 8 นั้นคืออะไร แล้วเท่ากับระดับชั้นอะไรของประเทศไทย โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนที่อยากไปศึกษาต่อต่างประเทศนั้น จำเป็นต้องทราบระดับชั้นในการเข้าเรียน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งการเปรียบเทียบระดับชั้น การศึกษาไทยกับอเมริกา มีดังนี้

การศึกษาไทยกับอเมริกา เพื่อเป็นข้อมูลที่ดี

เทียบชัดๆระดับชั้นการศึกษาไทยกับอเมริกา

ระดับชั้นอนุบาล : หรือเรียกว่า Kindergarten ในอเมริกาจะมีการเรียนเตรียมอนุบาล หรือโรงเรียนอนุบาลเฉกเช่นกับของไทยเรานั่นเอง

ระดับชั้นประถมศึกษา : เข้าสู่ช่วงวัยประถมศึกษา ในอเมริกาจะเริ่มนับเกรด 1 ในช่วงอายุ 6 ปี ซึ่งจะเท่ากับประถมศึกษาปีที่ 1 ของไทยเรา โดยระดับชั้นประถมศึกษานั้นจะเริ่มที่ เกรด 1 ไปจนถึง เกรด 6 เช่นเดียวกับประเทศไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษา : สำหรับระดับชั้น การศึกษาไทยกับอเมริกา ช่วงมัธยมศึกษา ที่อเมริกานั้นจะแตกต่างกับของไทยเล็กน้อย ตรงที่การแบ่งช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะมีเพียงแค่ 2 ชั้นปี โดยทำการนับระดับชั้นต่อกันจากช่วงประถมศึกษา คือ เกรด 7 และเกรด 8 ซึ่งจะเท่ากับมัธยมปีที่1 และ 2 นั่นเอง ส่วนมัธยมปลายของอเมริกาที่คนไทยเรียกกันติดปากว่า ไฮสคูล นั้นจะเริ่มที่อายุ 15 ปี ไปจนถึงจบการศึกษาที่ 18 ปี โดยจำทำการนับระดับชั้นต่อเนื่องกันเป็น เกรด 9 – 12

ระดับชั้นอุดมศึกษา : สำหรับระดับชั้นอุดมศึกษา หรือระดับชั้นปริญญาในอเมริกานั้น จะสามารถแยกออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

  • Junior Colleges      เป็นวิทยาลัยแบบเรียน 2 ปี ซึ่งจะคล้ายกับการเรียนอนุปริญญาของไทยเรานั่นเอง
  • Colleges   (วิทยาลัย)   ซึ่งจะเป็นการศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษา โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนครบ 4 ปีเต็ม และได้รับวุฒิบัตรระดับปริญญาตรีนั่นเอง
  • University    (มหาวิทยาลัย)   ซึ่งจะเป็นสถาบันที่เปิดสอนระดับชั้นอุดมศึกษา โดยมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ไปจนถึงปริญญาเอกนั่นเอง แต่ส่วนใหญ่แล้ว มหาวิทยาลัยของอเมริการจะเริ่มหลักสูตรที่ปริญญาโทเป็นต้นไป
  • Institute of Teachnology (สถาบันเทคโนโลยี)   เป็นสถาบันที่มุมเน้นเรื่องการเรียนเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถไปประกอบอาชีพได้ โดยจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเช่นกัน
การศึกษาไทยกับอเมริกา กับข้อแตกต่าง

และทั้งหมดนี้คือระดับชั้นการศึกษาที่เมื่อเปรียบเทียบระดับชั้น การศึกษาไทยกับอเมริกา จะเห็นได้ว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อย ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาในต่างประเทศนั่นเอง

ติดตามบทความ การศีกษา เคล็ดลับการสอบ ข่าวสารราชการ ได้ที่นี้

การเตรียมความพร้อม ก่อนเดินทางไป เรียนต่อต่างประเทศ ที่ทุกคนควรทราบ